Sunday, August 15, 2010

TAMADUN ISLAM 4

CONTOH SOALAN:

TEMA 5: Soalan: huraikan perkembangan pendidikan Islam pada zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin.

Pendidikan Islam berasaskan keseimbangan dan integrasi antara roh, akal, dan jasad. Ia melibatkan proses pendidikan sepanjang hayat sebagaimana Nabi Muhammad S.A.W pernah bersabda,”tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahad”. Dalam tradisi Islam, perkataan-perkataan seperti tarbiyyah-ta’lim-ta’dib yang membawa pengertian pendidikan, pengajaran dan pembentukan budi pekerti, telah digunakan pakai semenjak zaman awal Islam lagi. Pendidikan selepas zaman Nabi Muhammad SAW telah mengalami beberapa perubahan dari segi kaedah atau cara pengajaran , tempat belajar, kurikulm yang diajar dan tenaga pengajar serta sumber. Menurut Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sultaniyah, tugas khalifah adalah untuk menegakkan agama dan mentadbir dunia.

Perkembangan pendidikan Islam pada zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin bermula dengan zaman Abu Bakar As-Siddiq. Pada zaman ini, pembaharuan yang ditekankan ialah mengumpul ayat-ayat Al-Quran. Hal ini dilakukan kerana ramai tahfiz telah mati syahid semasa berperang. Ayat-ayat Al-Quran diajar dengan cara hafalan pada zaman Nabi Muhammad S.A.W. Seterusnya, ia adalah bertujuan memerangi golongan nabi palsu (Ar-Riddah). Zaid bin Thabit telah diperintah untuk melaksanakan tugas ini kerana beliau pernah menjadi penulis wahyu pada zaman Nabi Muhammad S.A.W. Ayat-ayat Al-Quran ditulis semula diatas pelepah kurma, kepingan batu dan lain-lain bahan penulisan.

Selain itu, pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, pembaharuan yang dilakukan ialah penyebaran hadis iaitu melalui ucapan Nabi Muhammad S.A.W. Tokoh-tokoh hadis adalah seperti Abu Hurairah, Aisyah dan Abdullah bin Umar. Hadis juga turut diriwayatkan oleh tokoh daripada golongan Tabi’in seperti Said bin Musayyab, Urwan bin Zubayr dan Salim bin Abdullah bin Umar. Penyebaran hadis ini dilakukan agar setiap perkara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad S.A.W. kepada para pengikutnya dapat diperpanjangkan kepada umat manusia yang lain dengan tujuan agar merekan dapat mengabdikan diri kepada Allah S.W.T.

Seterusnya, menjadikan masjid sebagai institusi penyebara ilmu pengetahuan. Ini adalah untuk menjadikan masjid bukan hanya tempat ibadat semata-mata. Ia juga boleh digunakan atas tujuan sebagai pusat penyebaran dakwah, pusat pentadbiran dan pendidikan. Abu Bakar As-Siddiq juga selalu mengunjungi dan melawat ke masjid untuk berdakwah. Baginda turut menghantar guru seperti Zaid bin Abdullah bin Saad untuk mengajar Al-Quran dan hadis di sekitar masjid Madinah. Pengajaran pendidikan yang digunakan adalah berdasarkan system halaqah dimana guru berada ditengah dan dikelilingi pelajar-pelajarnya.

Tambahan pula, pembaharuan yang giat dilakukan adalah mempergiatkan usaha dakwah. Usaha ini dilakukan apabila berlaku peperangan. Ia juga dijadikan antara syarat sebelum berperang seperti memeluk Islam, membayar jizyah dan berperang apabila dicabar. Satu utusan telah dihantar ke Damsyik (Syam) bersama 7500 orang tentera. Utusan-utusan lain dihantar ke Palestin, diketuai oleh Amr bin Al-As, dan Syurahbil bin Hasanah ke Jordan menerusi perang Tabuk.

Pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab pula, perkembangannya dapat dilihat menerusi pembinaan madrasah dan perpustakaan. Ia adalah menempatkan pusat pengumpulan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Beliau juga menyusun semula kaedah pembelajaran dan pengajaran Islam mengiktu kesesuaian. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan salah faham mengenai ibadah dan iman.

Seterusnya, perubahan perkembangan yang dapat dilihat ialah pemerintah mewajibkan solat jumaat dan puasa di bulan ramadhan. Hal ini bertujuan untuk memantapkan akidah masing-masing. Beliau juga melantik guru untuk mengajar isi Al-Quran dan akidah. Bahasa arab juga dijadikan bahasa rasmi diseluruh Negara dan jajahan takluknya, disamping mengekalkan bahasa ibunda suku kaum masing-masing.

Selain itu, Khalifa Umar juga memerintahkan supaya ilmu nahu (tatabahasa) Arab disusun supaya mudah mempelajari bahasa arab. Menerusi pembelajaran bahasa arab, Ia dapat memantapkan akal dan mempertinggikan nilai akhlak seseorang penuntut. Pengenalan kepada kalendar Islam juga adalah perkembangan yang dilakukan oleh Khalifah Umar sempena mengambil tarikh hijrah pada 17 hijrah bersamaan 16 julai 622 masihi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan urusan pentadbiran.

Tambahan pula, terdapat kelas-kelas bacaan Al-Quran diseluruh wilayah Islam. Khalifah Umar mengirimkan guru-guru berpengalaman disetiap wilayah. Kota Basrah dijadikan sebagai pusat pengajian Islam begitu juga dengan di Kufah. Ilmu tauhid dan kebudayaan disebar dengan meluas dan dapat menambah ilmu pengetahuan rakyat.

Pada zaman Khalifah Uthman bin Affan, beliau menyambung pendidikan sedia ada dengan meriwayatkan hadis-hadis sebanyak 146 buah. Akibat terdapat percanggahan dalam tentera Islam mengenai pembacaan Al-Quran, beliau mengarahkan Zaid bin Thabit menyalin semula Al-Quran sebanyak enam kali. Al-Quran akhirnya dibukukan dan dipanggil Mashaf Uthmani dan digunapakai sehingga ke hari ini.

Seterusnya, pada zaman Khalifah Ali bin Abi Talib berlaku perkembangan pendidikan seperti usaha pendidikan agama. Khalifah Ali dianggap pengasas ilmu nahu dan beliau mewujudkan dasar-dasar pendidikan. Antaranya ialah melantik pemimpin melalui Bai’ah yang diberikan oleh orang ramai. Pemimpin juga harus bersikap tegas dan adil dan rakyat harus menurut perintah pemimpin. Pelantikan adalah mengikut majoriti dan sesiapa yang tidak bersetuju atau ingkar dianggap tidak mengikut hukum Islam. Secara tak langsung, ini menggambarkan kebijaksanaan Ali R.A. sebagai seorang Khalifah yang mempunyai ilmu pengetahuan tinggi, bersikap jujur dan berpandangan jauh.

Kesimpulannya, pendidikan zaman Khulafa Ar-Rasyidin merupakan kesinambungan perkembangan pendidikan zaman Rasulullah. Pendidikan pada zaman ini adalah berpandukan Al-Quran dan Hadis. Meskipun terdapat kekurangan peralatan, namun masing-masing telah memberikan sumbangan yang amat besar dalam pendidikan Islam.

Thursday, July 8, 2010

TAMADUN ISLAM 3

CONTOH SOALAN:

TEMA 5: Bincangkan perkembangan pendidikan Islam pada zaman Nabi Muhammad S.A.W ketika di Makkah dan di Madinah.

Pendidikan meliputi hampir semua bidang seperti politik, ekonomi, falsafah, seni dan sebagainya. Ia bergerak secara dinamik dan terus berkembang tanpa henti mengikut perkembangan masyarakat. Pendidikan Islam berasaskan keseimbangan antar integrasi anatar roh, akal dan jasad. Ia melibatkan proses pendidikan sepanjang hayat sebagaimana Nabi Muhammad S.A.W pernah bersabda: “tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahad”. Dalam tradisi Islam, perkataan-perkataan seperti tarbiyyah-ta’lim-ta’dib yang membawa pengertian pendidikan, pengajaran dan pembentukan budi pekerti, telah diguna pakai semenjak zaman awal Islam lagi.

Perkembangan pendidikan Islam pada zaman Nabi Muhammad S.A.W bermula ketika baginda tinggal di Makkah. Bentuk pendidikan yang diterapkan oleh baginda lebih tertumpu kepada soal akidah dan akhlak. Pada peringkat awal, baginda menyampaikan ilmu dan dakwahnya secara sulit dan tertumpu kepada ahli keluarga terdekat seperti Khadijah, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Harithah dan Abu Bakar. Cara penyampaian baginda secara lembut telah menarik lebih ramai penganut Islam. Antaranya Uthman bin Affan, al-Zubair bin al-Awwam, Abdul Rahman bin Auf, Al-Arqam bin Abi al-Arqam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad S.A.W yang lain.

Penyampaian pendidikan Islam dalam bentuk akidah bermaksud proses pembinaan pendidikan dalam konteks mewujudkan kepercayaan yang menghubungkan seseorang dengan Tuhan yang juga dikenali sebagai rukun Iman. Rasulullah menekankan konsep akidah dalam beberapa aspek iaitu beriman kepada Allah S.W.T yang bererti menaruh kepercayaan penuh kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya. Selain itu, rasul menyampaikan segala perintah Allah, mengajar bagaimana mengabadikan diri kepada Allah dan mendidik manusia ke jalan yang benar.Tambahan pula, dalam konsep akidah ini Rasulullah juga menerapkan kewajiban mempercayai perihal hidup semula dan hari pembalasan dalam pendidikan Islam. Nabi Muhammad S.A.W juga mewajibkan akan percaya pada kewujudan malaikat dan mempercayai tentang untung nasi seseorang, sama ada baik atau buruk.

Seterusnya, bentuk pendidikan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad S.A.W di Makkah ialah mengenai akhlak. Baginda menyarankan manusia berakhlak mulia kerana akhlak yang terpji membolehkan seseorang berdampingan dengan Allah. Selain daripada itu, Baginda juga mengajar manusia bersifat tolong-menolong dan selalu bersyukur di atas nikmat yang diberikan oleh Allah S.W.T. Sikap yang buruk seperti menyekutukan Allah S.W.T dan segala perbuatan sumbang adalah dilarang keras oleh Baginda. Ini bersesuaian dengan perutusan Baginda kepada umat manusia , iaitu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, disamping menghindari amal perbuatan buruk yang tidak menyenangkan.

Penggunaan rumah al-Arqam sebagai tempat pendidikan Islam yang pertama dalam sejarah pendidikan Islam. Di sini, Baginda dan sahabatnya bermusyawarah dan berbincang untuk mengatur segala strategi dakwah. Perkembangan strategi dakwah bermula apabila selepas tiga tahun Baginda berdakwah secara sulit, turunnya wahyu daripada Allah S.W.T yang meminta Baginda mula berdakwah secara terang-terangan. Baginda mula menyampaikan pendidikannya terang-terangan dengan cara berpidato, berceramah serta bertabligh di tempat orang ramai berkunjung seperti di pasar Ukaz dan berhampiran Kaabah pada musim haji.

Tambahan pula, dalam penyampaian dakwah oleh Baginda, juga turut disampaikan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca kepada orang ramai untuk memberi pengajaran dan petunjuk. Pengisian Al-Quran yang terang dan hebat menyebabkan ramai yang memeluk Islam. Semakin ramai yang memeluk Islam, semakin meningkat tekanan dan ancaman kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad S.A.W. Perkembangan pendidikan Islam di Makkah berhenti seketika kerana Baginda mengarahkan umat Islam berhijrah ke Habsyah degan harapan mereka tidak akan dizalimi di sana kerana Baginda melihat banyak berlaku penyeksaan terhadap umat Islam di Makkah.

Di Madinah pula, perkembangan pendidikan bermula dengan terbinanya masjid Quba dan masjid Nabawi. Struktur pengajian di masjid yang lebih berbentuk tidak formal dan menjadi sekolah pertama dalam sistem pendidikan Islam. Sistem pengajian menjadi lebih sistematik dan formal setelah Al-Suffah dibina. Pendidikan pertama dilakukan oleh Rasulullah adalah memperkuatkan penyatuan ummah dan mengikis sisa-sisa permusuhan. Konsep pengajian dan pendidikan di Madinah lebih tertumpu kepada ibadat dan syariah atau akidah serta membaca dan menulis dengan tidak melupakan soal-soal lain.

Di dalam konsep ibadat, Rasulullah mewajibkan umat Islam menunaikan solat jumaat, disunatkan solat aidilfitri dan aidiladha. Selepas itu, pada tahun 2 hijrah, ibadat puasa pula diwajibkan diikuti ibadat haji pada tahun 6 hijrah. Selain itu, terdapat zakat , hukum perkahwinan, kegiatan ekonomi dan pemerintahan yang juga dimulakan pada 6 hijrah. Dalam pendidikan akhlak pula, ia adalah lebih terperinci daripada zaman di Makkah. Ia meliputi adab masuk ke rumah jiran, adab berjiran dan adab bergaul dengan masyarakat. Cara yang dilakukan oleh Rasulullah adalah dengan menunjukkan perbuatan dan perkataan yang boleh dijadikan teladan yang baik serta menceritakan kisah-kisah yang terkandung dalam Al-Quran dan kisah-kisah umat zaman dahulu.

Tambahan pula, Rasulullah meminta mereka yang boleh membca dan menulis supaya menulis ayat-ayat Al-Quran yang diwahyukan. Selain itu, mereka disuruh mengajar orang lain. Dibuktikan dengan tawaran perang Badar , bagi yang tidak mampu menebus diri snediri dengan kewangan disuruh mengajar kanak-kanak umat Islam Madinah sehingga tahu membaca dan menulis. Untuk menggalakkan kaum wanita menuntut ilmu, sahabat Baginda memperuntukkan sehari dalam seminggu untuk menyampaikan ilmu kepada kaum wanita. Pendidikan diajar bukan sahaja berkaitan soal agama tetapi juga menyentuh keduniaan.

Kesimpulannya, pendidikan pada zaman Nabi Muhammad S.A.W adalah bersumberkan wahyu yang menjadi tunggak kepada perkembangan pendidikan Islam. Pendidikan Islam pada zaman Nabi Muhammad S.A.W juga bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis yang mampu melahirkan insan yang seimbang dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat.

Wednesday, May 19, 2010

TAMADUN ISLAM 2

CONTOH SOALAN:

TEMA 3: Jelaskan isi perjanjian hudaibiyah dan kesannya terhadap perkembangan politik di madinah.

Perjanjian Hudaibiyah berlaku pada bulan Zulkaedah tahun keenam hijrah (Mac 628 M) dan ditandatangani antara pihak Musyrikin Mekah dengan Rasulullah. Dinamakan perjanjian Hudaibiyah sempena nama tempat perjanjian ini ditandatangani. Rasulullah bersama-sama 1400 orang Islam Madinah menuju ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Apabila pihak Musyrikin mendapat tahu hal ini, wakil mereka datang menemui Rasulullah untuk mengetahui tujuan kedatangan orang Islam ke Mekah. Maka, Rasulullah menghantar Uthman bin Affan ke Mekah untuk menjelaskan tujuan tersebut kepada wakil pihak Musyrikin itu.

Uthman bin Affan ditahan dan tersebar berita bahawa beliau telah dibunuh. Orang Islam pun berikrar untuk menuntut atas kematian itu. Ikrar ini dikenali sebagai 'Baiátin ridhuan'. Apabila mendengar berita ini, pihak Musyrikin pun membebaskan Uthman bin Affan dan menghantar Suhail bin Amru untuk berunding dengan orang Islam. Perundingan ini membawa kepada berlakunya "Perjanjian Hudaibiyah".

Diantara isi kandungan yang tercatat didalam perjanjian hudaibiyah ini adalah gencatan senjata selama sepuluh tahun. Ini bermaksud kedua-dua pihak tidak boleh membuat serangan bersenjata kepada satu pihak yang lain.

Selain itu, orang Islam hanya dibenarkan memasuki Makkah pada tahun berikutnya, tinggal di Makkah selama tiga hari sahaja dengan hanya membawa senjata bersarung. Ini memebolehkan umat islam mengerjakan ibadat umrah di Makkah dengan selamat dengan membawa senjata bersarung iaitu pedang yang panjang yang diletakkan dibelakang badan si pemakai.

Tambahan pula, isi lain yang terkandung ialah bekerjasama kepada perkara yang membawa kebaikan. Seperti contoh perkara yang membawa kebaikan ialah dengan melakukan urus niaga dengan adil dan tidak membuat sebarang serangan ke atas umat Islam.

Seterusnya, Orang Quraisy yang lari ke pihak Islam tanpa kebenaran keluarga dikembalikan semula manakala orang Islam yang lari ke pihak Quraisy tidak perlu dikembalikan. Ini membolehkan pihak Islam menerima pertambahan bilangan saudara baru kerana berlakunya penyebaran Islam didalam kaum musyrikin Makkah yang tidak dapat dilihat oleh kaum musyrikin Makkah itu sendiri.

Selain itu, isi perjanjian hudaibiyah yang lain ialah kedua-dua pihak boleh membuat perjanjian dengan mana-mana kabilah Arab tetapi tidak boleh membantu peperangan. Seperti contoh, kaum musyrikin Makkah boleh membuat perjanjian yang lain seperti hal-hal perdagangan dan perniagaan tetapi tidak boleh membuat urusan perjanjian untuk memberi bantuan dalam peperangan.

Terdapat beberapa hikmah dalam perlaksanaan perjanjian Hudaibiyah ini. Antaranya ialah, berkembangnya syiar Islam. Kehidupan masyarakat aman dan damai. Pengiktirafan Rasulullah dan negara Islam di Madinah. Rasulullah diiktiraf sebagai ketua negara madinah dan baginda disanjungi dan dihormati oleh masyarakat dalam pelbagai kabilah. Membuka jalan kepada pembebasan Mekah daripada Musyrikin Quraisy. Orang Islam dapat membuat perhubungan dengan kabilah Arab yang lain.

Diantara kesan yang boleh dilihat selepas perjanjian Hudaibiyah ialah kaum musyrikin Quraisy semakin lemah dan Islam semakin kuat dan semakin berkembang luas serta semakin maju dalam pelbagai sektor. Selain itu, Orang Yahudi yang khianat diusir dari Madinah dan tidak dibenarkan berpijak lagi ke bumi Madinah. Kemudian, Rasulullah mengajar ummatnya bagaimana untuk membuat perjanjian dengan kaum kafir supaya ummatnya tidak mudah tertipu oleh kaum kafir. Seterusnya, corak politik Rasulullah yang lebih menjurus kepada pemerhatian dan pemikiran dapat menarik perhatian masyarakat di setiap pelusuk negeri sekitar Madinah dan Makkah.

TAMADUN ISLAM

CONTOH SOALAN:

TEMA 1: huraikan langkah-langkah yang diambil oleh nabi Muhammad s.a.w dalam menyatukan masyarakat di madinah.

Nabi Muhammad s.a.w berasal daripada keturunan bani hasyim yang memainkan peranan penting dalam sosiopolitik dalam masyarakat arab ketika itu. Sebelum dilantik menjadi rasul, baginda terkenal sebagai seorang pedagang dan sangat dihormati pada ketika itu kerana telah menyelesaikan masalah pertelagahan tentang hajarulaswad.Setelah dilantik menjadi rasul-NYA, nabi Muhammad s.a.w menyampaikan dakwah secara sulit atau terang-terangan. Sebelum dakwah dilakuakn secara terang-terangan, orang islam melakukan ibadat solat secara tersembunyi.Dalam meneruskan usaha dakwahnya, nabi muhamad s.a.w telah menerima tentangan hebat daripada orang quraisy makkah sehingga baginda mengambil keputusan untuk berhijrah ke madinah.

Langkah-langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad S.A.W untuk menyatukan masyarakat islam di madinah ialah melalui pembinaan masjid. Ini adalah usaha pertama Nabi Muhammad s.a.w. di Madinah. Fungsi masjid ialah tempat perhimpunan umat Islam untuk mengadakan perbincangan, pusat pengajian, tempat beribadat, pusat pentadbiran dan berurusniaga. Masjid terawal yang dibina ialah masjid Nabawi. Pembinaan masjid telah melipat gandakan usaha-usaha dakwah nabi Muhammad s.a.w di Madinah.

Seterusnya ialah piagam madinah ataupun perjanjian politik. Piagam madinah ataupun perjanjian politik ini diperkenalkan untuk tujuan menyatupadukan masyarakat Madinah yang majmuk iaitu berbilang bangsa. Kandungan Piagam ini mencatatkan hak dan tanggunjawab pemerintah dengan golongan yang diperintah, tanggungjawab orang Islam sesama Islam, Orang Islam dengan orang bukan Islam, tanggungjawab terhadap terhadap negara Madinah, dan juga hak orang-orang bukan Islam.

Selain itu, langkah yang diambil ialah menyatupadukan suku kaum Aus dan Khazraj. Langkah ini bertujuan menamatkan permusuhan tradisi. Golongan ini sudah lama bermusuhan di Madinah kerana kegiatan orang Yahudi yang sering melaga-lagakan golongan ini untuk kepentingan mereka.

Tambahan pula, nabi Muhammad s.a.w. mempersaudarakan golongan Muhajirin dengan golongan Ansar. Ia dilakukan atas tujuan untuk saling bantu-membantu sesame mereka. Contohnya Nabi mempersaudara Hamzah dengan Zaid bin Harithah, dan Abu Bakar dengan Kharijah. Konsep persaudaraan ini tidak melewati batas persaudaraan yang mempunyai darah keturunan dan mereka dilarang mewarisi harta. Sebaliknya lebih kepada ikatan kepaercayaan dan akidah. Persaudaraan yang ditanam oleh Nabi Muhammad s.a.w telah berjaya membentuk satu ikatan yang kukuh di kalangan umat Islam.

Langkah yang lain diambil oleh baginda ialah mengambil tindakan memerangi serta menghalau dan menghukum golongan Yahudi yang melanggar piagam Madinah. Kaum Bani Qainuqa’ diusir kerana mempersenda-senda kemenangan umat Islam dalam perang dan perkampungan kaum Badar dikepung seterusnya mereka diusir keluar dari Madinah. Kaum Bani Nadhir dihalau kerana menyokong kaum Quraisy dalam perang Uhud dan membuat pakatan untuk membunuh Nabi. Kaum Bani Quraizah dikenakan hukuman yang lebih keras, iaitu semua lelaki dewasa dibunuh, harta dirampas, manakala golongan wanita dan kanak-kanak diusir dari Madinah. Implikasi pengusiran golongan Yahudi ini, maka konsep ummah kini hanyalah umat Islam sahaja, dan secara tidak langsung negara menjadi aman dan stabil.

Seterusnya, Memperkenalkan sistem ekonomi yang adil serta menghapuskan sebarang bentuk penindasan khususnya amalan riba. Nabi menggalakkan kegiatan pertanian dan perdagangan.

Sesungguhnya Islam dibangun atas landasan persaudaraan sejati yang merupakan buah dari keimanan yang tinggi. Jika kita mengambil contoh dari Rasulullah saw. dan para sahabat, maka persaudaraan sejati semacam itu hanya terdapat pada manusia-manusia yang berjiwa bersih dan berakhlak mulia. Persaudaraan ini melahirkan cinta kasih, ibarat mata air yang memancar keluar dan mengalir dengan sendirinya. Hal ini tidak bisa dipaksakan dengan peraturan atau undang-undang apapun juga. Persaudaraan ini akan berkembang di dalam hati dan membebaskan fikiran manusia dari cengkeraman egoisme, kekikiran, serta akhlak dan budi pekerti yang rendah.